Lekce Progress:

Kapitola 1 – Tak vy tedy chcete změnit potravinový systém

5. Vybudování udržitelného podniku

Prostřednictvím tohoto průvodce se vám snažíme pomoci postavit váš zemědělsko-potravinářský startup na cestu k úspěchu jak z obchodního hlediska, tak z hlediska dosahu. Abyste přispěli k lepšímu potravinovému systému a vybudovali skutečně udržitelný podnik, je důležité zakotvit tyto aspekty ve vaší firmě už od prvního dne. Co tedy potřebujete vědět při vytváření udržitelného podniku a proč je to vlastně důležité?

Proč byste měli budovat udržitelný podnik?

Všichni potřebujeme jíst, ale náš současný potravinový systém ohromně zatěžuje planetu. Ve skutečnosti přispívá ke globálním antropogenním emisím skleníkových plynů z 19–29 % (Vermeulen, Campbell a Ingram, 2012). Produkce potravin spotřebovává značnou část zdrojů, jako jsou živiny, půda, energie a voda, proto bychom měli zajistit, aby byly tyto zdroje používány k výrobě produktů, které dodávají skutečnou hodnotu, zlepšují životy lidí a zbytečně nezatěžují planetu.
Zemědělství přispívá ke změně klimatu emisemi skleníkových plynů a redukcí uhlí uloženého v půdě a vegetaci. Lokálně zemědělství zmenšuje biodiverzitu a ovlivňuje přírodní prostředí přeměnou půdy, eutrofizací, pesticidy, zavlažováním a odvodňováním. Neudržitelné zemědělské praktiky mohou také vést k reakcím v životním prostředí, například k erozi půdy a úbytku opylujícího hmyzu (kvůli přílišnému používání pesticidů). (Evropská agentura pro životní prostředí, 2012)
Zvážíme-li negativní vliv produkce potravin na prostředí, je jasné, že potřebujeme nejen zlepšit její způsoby, ale i skutečně ocenit vyprodukované potraviny. Bohužel tomu tak není. Podle odhadů Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) se každý rok ztratí nebo končí v odpadu jedna třetina všech vyprodukovaných potravin.
Udržitelný potravinový systém se musí postarat o lidi, které živí, a komunity, které v něm pracují. Tzv. zelená revoluce v 50. a 60. letech minulého století přinesla neuvěřitelné výsledky: procento podvyživené světové populace kleslo z 33 % v r. 1969 na současných 10–12 % (Světová banka). Přestože je to stále nepřijatelně vysoké procento, ukazuje to na schopnost našeho celosvětového potravinového systému vyřešit hlavní společenské problémy.
Dnes jsou však výzvy jiné. Podle Světové zdravotnické organizace se od roku 1975 téměř ztrojnásobil výskyt obezity. V r. 2016 mělo 39 % dospělých starších 18 let nadváhu a 13 % bylo obézních. Obezita má souvislost s kardiovaskulárními nemocemi, diabetem a rakovinou. Jde o narůstající epidemii, které však lze předcházet lepším stravováním a životním stylem. Zatímco dostatečný příjem kalorií již v mnoha částech světa není problém, problémem je nyní kvalitní výživa. Rostoucí počet výzkumných studií dokládá souvislost mezi značně zpracovaným jídlem a jeho nepříznivými dopady na zdraví. Běžně jsme vystavováni vysokým hladinám cukru, soli a tuku, což poškozuje naše zdraví kolektivně.
Dopad našeho potravinového systému na společnost se ale neomezuje jen na výživu. Existuje celá řada problémů jako špatně placená/nucená práce, přijatelnost inovací (např. geneticky modifikovaných plodin, GMO) a mnoho dalších, které je také třeba zvážit.

Nepotřebujeme víc potravinářských podniků, potřebujeme víc udržitelných potravinářských podniků.

Zaměřte se na nejdůležitější problémy

Být udržitelným podnikem znamená mít holistický přístup, v němž je environmentální a sociální dosah zvažován u každého jednotlivého hlediska podnikání. Je ale dobré si vybrat a zaměřit se na ty nejdůležitější problémy. Jako startup se jednoduše nemůžete věnovat všemu najednou a budete muset dělat určité kompromisy. Jakmile se podíváte na problémy s udržitelností, často shledáte, že správně nefunguje celý systém a budete vás to svádět napravit všechno. Pamatujte si ale, že jste jen malý hráč v daleko větší hře a musíte své úsilí směrovat opatrně.
Váš podnik nemůže ze začátku vyřešit všechny problémy. Mějte jasnou představu, kam se chcete z hlediska udržitelnosti dostat, a postupně na této vizi pracujte podle vašich podnikových možností. Dělat věci jinak (například zaměstnávat lidi ze znevýhodněných prostředí, používat nové obaly nebo výrobní procesy) vyžaduje hodně trpělivosti a elánu. Jdete proti tradičním, zavedeným obchodní procesům, je tedy pochopitelné, že jako startup s omezenými prostředky nemůžete zvládnout všechno najednou. Zvolte si své hlavní poslání, zvládněte ho, a jak se budete rozrůstat, stavte dál na tom, na čem můžete.
Je také dobré si uvědomit, že jakmile zveřejníte svá tvrzení o udržitelnosti, lidé mají tendenci kontrolovat všechno, co děláte. Většina z toho bude pozitivní, ale vždy se najdou jedinci, kteří se budou vozit právě po té věci, kterou jste ještě nevyřešili. To je v pořádku. Připravte se na tyto chvíle – je dobré vědět, proč jste udělali určitá rozhodnutí a kam se chcete dostat.

O budování podniku postaveném na poslání

“Budoucím podnikatelům poháněným posláním bych dal radu nezamilovat se na začátku do konkrétního důležitého poslání, ale zamilovat se do obecné myšlenky budování podniku ke splnění důležitého poslání. Stejně jako u ostatních podniků nikdy nevíte předem, co při prozkoumávání objevíte.”

– Tom Simmons, zakladatel a ředitel Cambridge Glycoscience
Hodnota udržitelnosti při vytváření značky Kromě toho, že děláte tu správnou věc, zakotvit do podniku udržitelnost již ze začátku má mnoho obchodních výhod:
  • Záleží na tom spotřebitelům: čím dál tím víc studií uvádí, že spotřebitelé si chtějí vybírat produkty s pozitivním vlivem na prostředí a společnost (alespoň když jsou na to dotazováni). Z globální spotřebitelské studie společnosti Unilever z r. 2017 vyplývá, že „značky, které umí efektivně a transparentně propagovat udržitelnost svého zboží mají tržní příležitost v hodnotě přes 1 bilion USD.“ (Zdroj)
  • Záleží na tom zákazníkům z řad podniků:  většina společností má ohledně udržitelnosti dosahovat určitých cílů (ve skutečnosti EU vyžaduje od velkých firem hlášení o vlivu jejich činnosti na společnost a životní prostředí), takže čím dál tím častěji hledají dodavatele a partnery, kteří jim pomohou tyto požadavky splnit. To je pro začínající podniky skvělá příležitost.
  • Pozitivní diferenciace na trhu:   váš pozitivní vliv vám dodá marketingovou výhodu a může vám pomoci vyniknout nad konkurencí, zvlášť nad zavedenými podniky. Když budete mít tento pozitivní dosah, média budou chtít hovořit o tom, co děláte, a začnou se o vás zajímat okolní komunity. Udržitelnost vám také může pomoci získat loajálnost, protože pomáháte ostatním ve věcech, které jim leží na srdci a které považují za důležité.
  • Přilákání motivovaného a angažovaného týmu: lidé rádi pracují v podnicích, které mají poslání. Nedávné průzkumy ukázaly, že mileniálové chtějí firmy, které se snaží o víc, než jen vydělávat peníze, a je to pro ně při hledání zaměstnání hlavní motivace. (Zdroj)
  • Je to tržní realita:  v neposlední řadě znamená rostoucí nedostatek zdrojů to, že pokud umíte vyrábět efektivněji, budete méně zranitelní před tržními silami ovlivňujícími vaše provozní operace v měnícím se světě.

Chcete-li přeskočit část obsahu a přečíst si více o hodnotě udržitelnosti ve vašem podniku, přejděte na kapitolu 7, v níž hovoříme o měření a komunikování vašeho vlivu.

“Nejvíc se mi na pozici podnikatele líbí to, že jeden člověk je schopen vzít do svých rukou nějaký problém a něco s ním provést. Přišla jsem s nápadem, který může prospět společnosti, a cítila jsem, že uvést ho do praxe je moje povinnost.”

– Solveiga Pakštaitė, spoluzakladatelka Mimica Touch