Lekce Progress:

Kapitola 1 – Tak vy tedy chcete změnit potravinový systém

3. Kde začít?

Než začnete, je užitečné se vyzbrojit co nejvíce znalostmi. Měli byste rozumět tomu, co je před vámi, a znát základní obchodní pojmy – některé z nich uvádíme níže. Na konci této kapitoly je uvedeno také několik dodatečných zdrojů. Kromě hodně čtení je na začátku velmi dobré prohovořit váš nápad/koncepci s co největším počtem lidí.

Mnoho podnikatelů má pocit, že musí svůj nápad udržovat v tajnosti, ale většina lidí nezakládá podniky a je tu velký rozdíl mezi tím, mít nápad a opravdu ho uskutečnit. Výhody plynoucí z názorů lidí – přátel, rodiny, odborníků z odvětví, potenciálních zákazníků, lidí, k nimž vzhlížíte, výzkumných pracovníků – budou ohromné: pomohou vám rozšířit si obzory a vytvořit si vlastní síť kontaktů. Tak se nestyďte, oslovte lidi a začněte!

Nejdůležitější obchodní pojmy

Firma se skládá z mnoha disciplín a vy jako zakladatelé (nebo spoluzakladatelé) startupu se musíte věnovat, nebo aspoň částečně rozumět všem z nich:

Strategie: stanovení toho, jak vaše společnost dosáhne svých cílů a vize v několika příštích letech. Je zásadní si naplánovat, jak budete pracovat.

Účetnictví: proces vedení účtů a zaznamenávání finančních transakcí vaší firmy, např. toho, co přichází (příjmy) a toho, co odchází (výdaje).

Financování: proces získávání nebo poskytování kapitálu (tj. peněz) k financování obchodních činností.

Obchod: páteř jakéhokoli podniku. Bez obchodu nemůžete mít příjmy ani zisk, tudíž přežít.

Marketing: proces propagace a prodeje produktů a služeb. Sem patří disciplíny jako reklama, PR a cenové strategie.

Provozní operace: týkají se takových podnikových funkcí, jako je způsob výroby produktů a služeb, řízení vašeho dodavatelského řetězce a logistiky.

Lidské zdroje: označuje personalistiku a řízení lidí, tedy péči o váš tým.

Návratnost investic (ROI): jaký zisk je odvozen z investice. Většinou jde o finanční zisk, i když tento termín se může vztahovat i na širší užitek (environmentální, sociální). Investoři budou sledovat, jaký zisk mohou očekávat, pokud investují do vaší firmy.

Nabídka a poptávka: každý trh se skládá ze strany nabídky a strany poptávky. Stranu nabídky tvoří prodejci, lidé nebo podniky prodávající produkty a služby. Stranu poptávky pak tvoří kupující, lidé (spotřebitelé) nebo firmy kupující produkty a služby. Jako podnikatelé byste se měli vidět na straně nabídky, protože to, co budete prodávat, určí váš obchodní úspěch. Budete se samozřejmě nacházet i na straně poptávky, protože ve svém hodnotovém řetězci budete nakupovat produkty a služby od jiných.

Konkurenční výhoda: označuje to, čím váš produkt nebo služba vyniká nad konkurencí. Může se týkat ceny (vynikáte například, protože jste levnější než vaši konkurenti) nebo určité vlastnosti či podmínky, díky níž je vaše nabídka lepší.

Sami nebo se společníkem?

Pokud jste ještě nezačali a nejste si jistí, zda se do toho pustit sami nebo se spoluzakladatelem/spoluzakladateli, zvažte výhody a nevýhody obou přístupů:

Sami

 • Potenciálně méně počátečních nákladů (méně platů, podpora méně lidí),
 • Umožňuje to stanovit si vlastní vizi, kdy činíte všechna rozhodnutí vy,
 • Méně potenciálních sporů (žádný, pokud jste sami), ALE…
 • Můžete se cítit dost sami a nést veškerou odpovědnost je skličující
 • Investoři často odmítají podporovat samotné zakladatele a dávají přednost podpoře týmů.

Se společníkem

 • Pravděpodobněji budete mít širší rozsah dovedností a zkušeností (což může být jen plus),
 • Je méně pravděpodobné, že firma namíří špatným směrem, protože můžete konzultovat a eliminovat své nápady,
 • Podělíte se o stres, náklady a odpovědnost, ALE…
 • Může docházet ke konfliktům a se spoluzakladatelem budete v podstatě ve vztahu (nebo manželství), což vyžaduje spoustu práce.
 • Je-li jeden z vás žena, můžete do firmy přijmout až 2,5 krát více žen, než je tomu u týmu ze samých mužů, takže od začátku zajišťujete diverzifikovanější podnik. Proč je to důležité? Podle studie Univerzity Pepperdine byly u společností na seznamu Fortune 500, které se přihlásily k rovnosti pohlaví na pracovišti, vypočítány o 34 procent vyšší příjmy a ziskové marže než střední hodnoty v průmyslu.

Žen zakladatelek je ve světě startupů stále zoufale málo – stejně jako ve správních radách společností – ale časy se mění. Lidé si totiž uvědomují, že umístění žen do vedení je strategie, která předčí „jakýkoli růstový zázrak uvedený do praxe za všechna ta léta:

 • Soukromé technologické společnosti řízené ženami jsou efektivnější z hlediska kapitálu a dosahují o 35 % vyšší návratnost investic. A když jsou podpořeny rizikovým kapitálem, mají podle Kauffmanovy nadace o 12 % vyšší příjmy než startupy vedené muži (zdroj).
 • Společnosti založené ženami v portfoliu First Round Capital si o 63 % vedly lépe než firmy založené muži (zdroj).
 • Podle průzkumu McKinsey and Company se u evropských firem s vyšším podílem žen ve vedení zvýšila za dva roky hodnota akcií o 64 procent ve srovnání s průměrnými 47 procenty (zdroj).

Při zapojení společníka je dobré zvážit několik věcí:

 • Jste angažovaní stejným způsobem, aby podnik fungoval jak finančně, tak dlouhodobě? Ujistěte se, že máte oba (nebo všichni, je-li vás víc) podobná očekávání od závazku, který předkládáte.
 • Máte se rádi? Jako spoluzakladatelé spolu strávíte spoustu času. A hodně toho času bude ve stresových situacích, takže byste si měli najít lidi, v jejichž společnosti jste rádi.
 • Doplňujete se v dovednostech? Dvě hlavy dohromady jsou lepší než jedna. Zhodnoťte své dovednosti a podívejte se, jak se vzájemně doplňujete (popřípadě nedoplňujete). Na začátku musíte zvládnout mnoho profesí (účetnictví, podnikový rozvoj, marketing, dodržování předpisů, lidské zdroje, prodej, vizi atd.), a tak má smysl si najít společníky, kteří jsou pro určité úkoly lepší a nadšenější než vy.
 • A v neposlední řadě brzy prodiskutujte, co se stane, dojde-li ke sporu, a jak se bude rozhodovat, když jeden z vás bude chtít odejít. Vždy je lepší debatovat o těchto obtížných věcech, když jste zadobře, než později ve stresu.

Podívejte se na sítě spoluzakladatelů jako FoundersNation nebo coFoundersLab. Pomohou vám najít spoluzakladatele, ale také posoudit kompatibilitu. Poskytují tipy a rady, jak vytvořit úspěšný zakladatelský tým.