Lekce Progress:

Kapitola 3 Vytvoření obchodního modelu a podnikatelského plánu

4. Vytvoření finančního plánu

Toto je zásadní část vašeho obchodního plánu, která ukazuje, že za vaším nápadem existuje ekonomicky životaschopný obchodní model. Váš plán musí mít tři části: výsledovku, rozvahu a výkaz o peněžních tocích. Měl by pokrývat jak krátkodobou, tak dlouhodobou prognózu. U krátkodobé prognózy (tj. rok 1-2) by měl být prezentován po měsících. U dlouhodobé (3-5 let) lze věci uvést méně podrobně.

Potřebné informace před vytvořením finančního plánu:

  • Vaše přímé náklady: náklady na zboží/služby (viz kapitola 6)
  • Vaše provozní/fixní náklady: na zaměstnance, marketing, kancelář atd. Více o těchto nákladech najdete zde.
  • Vaše kapitálové náklady: investice do strojních zařízení, vývoje atd. Více o kapitálu najdete zde.
  • Vaše tvorba cen produktu/služby, propagační akce a platební podmínky (viz kapitola 6)
  • Cíle společnosti: prodejní cíle, očekávané marže atd. (viz kapitola 6)
  • Odhad prodeje – o přístupech k prognózám si přečtěte zde.

Jak vypracovat výnosy a výdaje (výsledovku):

Tento výkaz ukazuje výnosy a výdaje vašeho podniku. Hlavní věc pro zjištění výnosů je vytvořit prognózu prodeje. To vám také pomůže stanovit, jaké budete mít výdaje. Vaše přímé náklady budou přímo spojeny s prodejem a vaše fixní náklady by měly být proporcionální k prodeji / odhadovanému prodeji. Více podrobností o šablonách pro výsledovku najdete zde.

Jak vytvořit účetní rozvahu:

Rozvaha zobrazuje vaše aktiva (hodnotné věci ve vlastnictví podniku), vaše závazky (to, co dlužíte) a hodnotu podniku pro podílníky v určitém čase. Rozvaha musí mít „vyrovnaná“ aktiva a pasiva, a podíly jednotlivých podílníků. Stručně řečeno udává finanční pozici vaší firmy v určitém čase. Více informací najdete zde.

Jak vytvořit výkaz peněžních toků:

Tento výkaz ukazuje peníze, které očekáváte, a peníze, které z vašeho podniku odcházejí za určité časové období. Od výsledovky se liší kvůli platebním podmínkám (peníze přicházejí jindy, než kdy jste je fakturovali). Kapitola 6 obsahuje oddíl o řízení cashflow. Více si o peněžních tocích můžete přečíst zde.

Všechny tyto tři prvky vašeho finančního plánu mohou být vypracovány v Excelu, existuje k tomu několik šablon. Výkonnějším řešením je použít k tomu účetní software.