Lekce Progress:

Kapitola 5 - Financování a investice

6.Lexikon financního žargonu

Pri obchodních debatách se hází mnoha financními pojmy, a pokud jste se ješte nesnažili získat investice nebo nezaložili firmu, mužete být trochu ztraceni. Meli byste znát pár následujících termínu:

  • Ocenení podniku: proces stanovení ekonomické hodnoty spolecnosti. Odhad muže být použit ke stanovení spravedlivé ceny vašeho podniku k ruzným úcelum vcetne prodejní hodnoty, založení partnerského vlastnictví nebo k získání investic (zdroj). Pro vás je v této fázi pravdepodobne nejrelevantnejší to poslední, protože budete muset vypocítat cenu firmy za úcelem získání investic. Investopedia uvádí nekolik ruzných zpusobu, jak to udelat. Bude dobré, když nezapomenete, že to není exaktní veda a je to velmi subjektivní.
  • Ocenení pred investicí a po investici: vztahuje se k odhadu ceny vaší firmy pred a po investování. Po získání financování hodnota vaší firmy stoupá.
  • Tabulka kapitálu: cap tabulka nebo tabulka kapitalizace zobrazuje podíly vlastnictví vaší firmy. Jste-li dva spoluzakladatelé, nezískali jste investice a máte rozdelené vlastnictví, v tabulce budete uvedeni vy dva s rozdelením 50 na 50. Když získáte investice, zmení se to. Tabulka ukazuje jen ruzné procentní podíly vlastnictví jednotlivých podílníku.
  • Podmínky: puvodní dokument sepsaný a odsouhlasený obema stranami pred dokoncením investice. Když napríklad získáváte investice za podíl ve firme, hlavní investor (ten, co vkládá nejvíce penez) muže navrhnout urcité podmínky, které musejí ostatní investori dodržovat. Podmínky pak poskytují základ pro sepsání podrobnejších právních dokumentu. 68
  • Dohoda podílníku: Dohoda podílníku je urovnání mezi podílníky popisující zpusob, jak má být firma provozována, a jejich práva a povinnosti. Tato dohoda také obsahuje informace o rízení spolecnosti a výsadách a ochrane podílníku. (zdroj)
  • Stanovy spolecnosti: dokument specifikující predpisy pro provoz spolecnosti a definující její úcel. Tento dokument stanoví, jak v organizaci plnit úkoly vcetne procesu jmenování reditelu a zacházení s financními výkazy (zdroj). Jak dohodu podílníku, tak stanovy spolecnosti obvykle sepisují právníci. Mohou se zdát ponekud obtížné a nesrozumitelné, proto se jim venujte a snažte se jim porozumet, protože jsou duležité pro nastavení fungování vašeho podniku v soucasnosti i v budoucnosti.

Pokud hledáte informace o investicích nebo financích, skvelým zdrojem je Investopedia.