Lekce Progress:

Kapitola 6 - Realizace vašeho záměru

2. Tipy k získání dodavatelu

 • Budte slušní a chápejte, že jako malý startup pro ne pravdepodobne nejste príliš zajímaví. Udelejte své domácí úkoly, musíte vedet, co od nich potrebujete. Cím jste profesionálnejší a duveryhodnejší, tím víc vás budou brát vážne.
 • Pri jednání s dodavateli bude hlavním tématem cena, kvalita, dostupnost a dodací lhuty. Venujte tomu cas a zajistete, aby obe strany jasne porozumely, co se od nich ocekává, a zdokumentujte to.
 • Pri probírání cen zjistete možnosti rabatu. Mužete získat peníze zpet, když nakoupíte urcité množství?
 • Seznamte se s tím, jak množství ovlivnuje dostupnost a ceny.
 • Nezapomente se podívat na více dodavatelu, a až si jednoho vyberete, mejte také nekoho v záloze.

Insourcing nebo outsourcing?
Když vytváríte produkt nebo službu, budete si muset rozmyslet, zda chcete nést odpovednost za výrobu/ vývoj/dodávky sami, nebo zda to budete chtít outsourcovat (zajistit jinými). Výhody a nevýhody má obojí.

ProProti
Insourcing• Vetší kontrola a flexibilita ohledne zmen procesu, což vám umožní delat veci, které jiní nemohou
• Udržíte si více „pridané hodnoty“ spojené s vaším dodavatelským retezcem
• Autenticita
• Nárocnost na kapitál
• Cas strávený na rízení produkce/dodávek
místo na výzkumu a vývoji, marketingu, prodeji atd.
• Nízké využití aktiv / omezení rustu
Outsourcing• Nízké kapitálové náklady
• Rychlejší casové lhuty (není treba zakládat provozy)
• Výhody z odborných znalostí druhých
• Urcené ceny a potenciální výhody z úspor z rozsahu
• Ztráta kontroly a dohledu
• Je pravdepodobné, že tretí strany se o kvalitu vašeho produktu nebudou starat tak jako vy.
• Sdílení citlivých obchodních informací s tretími stranami

Budete se muset rozhodnout, které z techto faktoru jsou pro váš byznys nejduležitejší a co vám nakonec dá konkurencní výhodu. Když je možné nekteré cásti vaší hodnotové nabídky koupit, musíte je opravdu vyrábet sami?

Insourcing: To, co bude insourcing zahrnovat, se bude znacne lišit podle typu podniku, proto to zde nemužeme detailne rozebírat. Požadavky pri založení závodu na výrobu potravin jsou skutecne zcela jiné, než pri sestavování týmu vývojáru, který má vytvorit aplikaci, nebo vedeckého týmu vyvíjejícího novou zemedelskou technologii. Meli byste ale vzít v úvahu následující:

 • Plán kapitálových výdaju: jak je uvedeno výše, insourcing bude pravdepodobne vyžadovat víc kapitálu než outsourcing. Je zvlášt duležité venovat cas tvorbe solidního plánu kapitálových výdaju (viz kapitola 3 o obchodním plánu).
 • Technické kapacity: budete také muset zajistit dostatecné a správné technické schopnosti týmu, aby to fungovalo.
 • Škálovatelnost: stanovení toho, jaké merítko pri rozvoji operací muže být už problém. Menší usporádání muže být instalováno rychleji a levneji, ale jak porostete, muže pak být už nevhodné. Na druhou stranu vetší usporádání muže být pri práci na budování poptávky nedostatecne využito, což vám nahlodá marže. Když budete duverovat svému plánu prodeje a financní prognóze, pomuže vám to správne se rozhodnout.

Outsourcing: Najít si nekoho, kdo muže prevzít znacnou cást vašich operací, se muže zdát jako zázracný všelék, ale vaše práce rozhodne není u konce. Sverit tretí strane klícovou cást vaší nabídky obnáší mnoho potíží a najdete spoustu podnikatelu s velmi negativními zkušenostmi. Presto vám zde uvádíme nekolik ukazatelu, abyste se mohli rozhodnout, zda je tato cesta pro vás:

 • Jak najít tretí stranu, s níž mužete spolupracovat: Nalézt nekoho, komu mužete outsourcovat, není vždy prímocaré. Pohovorte s konkurencí, mohou mít volnou kapacitu, kterou potrebují využít. Zeptejte se prumyslových orgánu, protože vás mohou odkázat na vhodnou tretí stranu. Úcastnete se veletrhu. Hovorte s výrobci stroju, mohou vám ríci, kdo si koupil relevantní zarízení.
 • Výber tretí strany: Je treba vzít v úvahu mnoho vecí vcetne cen, kvality, dodacích lhut, schopnosti reagovat, akreditací a lokality. Také musíte zvážit schopnost tretí strany zvládat rostoucí poptávku z vaší strany, až budete škálovat.
 • Uzavrení dohody: Ujistete se, že s nimi máte jasnou smlouvu pokrývající nejduležitejší hlediska, jako je cena, kvalita a dodací lhuty. Také byste meli myslet na ochranu jakéhokoli duševního vlastnictví, které s nimi sdílíte. Existují-li nejaké zrizovací náklady, snažte se, aby je zaplatili oni. Pokud to nejde, zkuste si udržet vlastnictví nad vším, za co platíte. Zajistete, aby smlouva pobízela vašeho partnera k dodávání kvalitních produktu nebo služeb!

Insourcing a outsourcing – prípadová studie

Spolecnost vyrábí interiérové domácí vertikální jednotky k pestování rostlin, které se staly velmi populární. Puvodní zarízení vyrábela v malých pronajatých dílnách, které již nejsou schopné celit poptávce. Firma také ví, že by mohla zvetšit svuj tržní podíl, kdyby snížila jednotkovou cenu. To ji vede k záveru, že potrebuje efektivnejší usporádání, aby mohla težit z úspor z rozsahu. Zakladatelé našli podnik, který vyrábí podobné systémy pro ruzné trhy a má volnou kapacitu. Nemají také žádné zkušenosti s rízením komercní výrobní linky a uvedomují si, že založit vlastní závod by jim trvalo pul roku. Krok k outsourcování výroby zjednoduší jejich operace a lépe jim ujasní náklady na zboží. Nemusejí dohlížet na výrobu a mohou tedy trávit víc casu na vývoji produktu a prodeji. Vzhledem k duležitosti této úpravy jejich podniku provádejí testy a zavádejí smlouvu specifikující hlavní aspekty vztahu vcetne kvality, dodacích lhut a toho, kdo bude zodpovídat za investice do specifického výrobního zarízení.

Obaly
V mnoha oblastech potravinového systému je balení celistvou soucástí produktu. Potraviny a obal jdou ruku v ruce, s tím nic nenadeláte (jedine snad pokud vyvíjíte vyložene digitální službu). Obaly jsou duležité z pohledu nákladu a životního prostredí a ovlivnují to, jak se zákazníci na vaši nabídku dívají (i u B2B). Obaly jsou také cím dál tím víc sledovány (zejména plastové), je tedy duležité se pri tvorbe obchodní nabídky nad nimi zamyslet.

Budete muset premýšlet o trech nejduležitejších hlediscích:

 • Funkcnost: co musí vaše balení delat a kolik ruzných druhu obalu budete potrebovat? V potravinárském prumyslu obal normálne funguje jako bariéra, jejímž úcelem je hygiena a zachování produktu. Pokud vyvíjíte produkt prímo pro spotrebitele, uvedomte si, že balení je nejduležitejší soucástí marketingu.
 • Vliv na životní prostredí: musíte zvážit, z ceho je obal vyroben, jak dobre chrání produkt a jak mužete naložit s obalem po skoncení jeho životnosti (napr. muže být znovu použit nebo recyklován?). Musíte vzít také v úvahu, jak se obal podílí na celkovém environmentálním dopadu produktu. Zabalit produkt do papíru muže mít menší vliv na životní prostredí než dát ho do sklenice, ale pokud se produkt zkazí kvuli tomu, že ho papír dostatecne neochránil, není to pro prostredí šetrnejší volba. Pokud máte chut dál studovat o obalech, v sekci s dalšími zdroji jsme zanechali nekolik externích odkazu.
 • Náklady: Vaše volba obalu bude mít vliv na náklady dvema zpusoby: Zaprvé je tu prímý náklad na použité obalové materiály. A zadruhé výber obalu ovlivní efektivitu vaší produkce. Nekteré obaly lze napríklad aplikovat strojne, jiné potrebují manuální proces. To bude mít vliv na vaše náklady a množství, které budete schopni vyprodukovat.

Logistika
To, jak budete skladovat a distribuovat své produkty a služby, není zrovna vzrušující cást podnikání, a tak se vetšinou nechává na konec. Logistika má ale ohromný vliv na náklady a muže vám diktovat, které cesty na trh mužete použít. Zaslouží si proto, abyste o ní popremýšleli. Stejne jako u výroby byste se meli rozhodnout, zda to chcete delat „doma“ nebo outsourcovat (pracovat se skladovacími a distribucními podniky). To opet záleží na typu vaší nabídky a na tom, kolik kontroly si nad svou firmou chcete ponechat. Farmdrop, spolecnost dorucující potraviny online, která spotrebitelum rozváží produkci od místních farmáru a rybáru, investovala do vlastního vozového parku elektrických dodávek a ridicu, protože tuto službu považuje za soucást jejich hlavní nabídky. Oddbox, spolecnost dodávající krabice „ošklivého“ ovoce a zeleniny, naopak dodávky svých krabic outsourcovala tretí strane, protože to není zásadní pro její konkurencní výhodu.

Zkoušky a testy
Jako soucást obchodního využití svého produktu nevyhnutelne provedete urcité testy. Když neco deláte doma, od výroby ve velkém merítku se to liší, a tak budete potrebovat vyzkoušet, jak vaše nabídka dopadne, když se bude vyrábet ve vetším množství. Také vám to pomuže si potvrdit své domnenky kolem nákladu na výrobu. Deláte-li testy u jiné spolecnosti, dohodnete se nejprve, co od nich ocekáváte a kdo uhradí náklady. Pokud zkoušení probíhá u vašeho budoucího dodavatele, snažte se, aby na sebe prevzal co nejvetší cást techto nákladu. Trvá-li na platbe, zkuste si zajistit slevu u první objednávky. Zkušební fáze je také dobrá príležitost otestovat produkt a zajistit, že splnuje bezpecnostní požadavky (viz kapitola 4).

Doporucení podnikatelu ohledne komercializace a škálování

„Zamerte se na produktový management. Veci vám snadno utecou mezi prsty, když jedete 150km rychlostí a pracujete na nekolika úkolech zároven.”

-Arturo, spoluzakladatel Clara Foods

„Koncepci prozkoušejte úplne celou, aby se opakovaly nákupy, než vyrazíte s produktem na trh nebo budete škálovat.“

– Willem Sodderland, zakladatel Seamore